Quản lý thành viên
Quản lý thành viên
Sau khi đăng nhập hệ thống quản trị website, Quý khách chọn "Quản lý thành viên"

10-07-2014 4-30-04 CH.png

Bước 1: Chọn thêm nhóm thành viên.

- Quý khách chọn nhóm thành viên, thêm nhóm người dùng

10-07-2014 4-32-54 CH.png

- Chọn đăng nhập tiêu đề nhóm người dùng, sau đó ấn cập nhật.

10-07-2014 4-34-24 CH.png

Bước 2: Thêm mới thành viên 
- Quý khách chọn mục "thêm mới", sau đó cập nhật thông tin người dùng và ấn cập nhật.

10-07-2014 4-36-31 CH.png

Chúc Quý khách thao tác thành công !
Lên đầu trang